Služba zaštite

Viši savjetnik III za preventivu, održavanje i logistiku

Mirko Cicmil

E-mail adresa: sluzbazastite@pluzine.me

Telefon: +382 69 49 05 22

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave( "Službeni list CG-opštinski propisi", br.17/2011 i 29/2011.)
Služba zaštite vrši poslove koji se odnose na:

-spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija, i drugih akcidentnih i vanrednih situacija,

-preduzima preventivne mjere zaštite od požara, izrađuje planove i procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od požara, poplava, eksplozija, kontrolu ispravnosti i servisiranja protivpožarne opreme, vrši edukaciju građanstva,

-organizuje spašavanje ljudi, životinja, materijalnih i drugih dobara u slučaju požara, prirodnih, tehničko-tehnoloških nesreća i vrši evakuaciju sa tog područja, kao i u slučajevima saobraćajnih udesa, hemijskih, bioloških, radioloških akcidenata i drugih vanrednih situacija,

-pruža usluge dopremanja vode, kao i druge usluge preduzećima, ustanovama i građanima u saradnji sa nadležnim organima uprave i javnim službama.

-pruža asistenciju pravnim licima na teritoriji Opštine prilikom izrade njihovih planova zaštite i spašavanja,

-organizovanje trening centra za obuku na poslovima zaštite i spašavanja, po ovlašćenju nadležnog ministarstva.

-sarađuje sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja.

-obavlja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Dokumenta