Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

Документа
Управа за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћај

1. Управа за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћај врши послове који се односе на:

– припремне послове на изради и доношењу урбанистичких пројеката, односно доношењу локалних планских докумената по скраћеном поступку у складу са законом;
– израду програма уређења простора, односно плана комуналног опремања;
– учешће у поступку израде планског документа у складу са законом;
– припрему извјештаја о стању у области планирања и уређења простора и предлагање мјера у тој области;
– издавање урбанистичко-техничких услова;
– издавање грађевинске и употребне дозволе за изградњу и реконструкцију објеката за које је надлежна општина у започетим поступцима;
– издавање одобрења за грађење и употребу локалних објеката од општег интереса;
– издавање одобрења за постављање односно грађење помоћних објеката;
– спровођење поступка легализације бесправних објеката, у складу са законом;
– вођење евиденције бесправних објеката на основу података катастра, односно геопортала;
– систематизацију и утврђивање листе бесправних објеката за које није поднијет захтјев за легализацију односно који нијесу испунили услове за легализацију;
– припремање прописа и других аката који се односе на развој, изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима (локални путеви и улице у насељима), утврђивање висина накнада за коришћење општинских путева, мјерила за категоризацију општинских путева, одржавања саобраћаја у приградском линијском и ванлинијском саобраћају;
– утврђивање услова и издавање одобрења за привремено постављање заштитних оргада и других комуналних објеката дуж саобраћајних површина, давање сагласности за постављање огласно рекламних паноа дуж саобраћајних површина, издавање одобрења и услова за прекопавање јавних површина намијењених за саобраћај возила и пјешака, издавање одобрења за потпуну или дјелимичну забрану саобраћаја и измјене режима саобраћаја за вријеме извођења радова на саобраћајници, издавање одобрења за кретање моторних возила у забрањеним зонама, одређивање аутобуских и такси стајалишта, доношење плана линија и расписивање и спровођење конкурса за избор превозника и обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, издавање привременог одобрења другом превознику за обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају за групу линија од које је превозник сам одустао или која му је одузета;
– утврђивање, издавање одобрења за локацију и саобраћајне услове за привремена такси стајалишта;
– праћење стања изградње, одржавања, коришћења и заштите општинских путева и комуналних објеката и предлагање и предузимање одговарајућих мјера;
– учествовање у изради и припреми годишњих програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре;
– учествовање у поступку израде урбанистичких планова у дијелу саобраћајне инфраструктуре;
– вршење управног надзора код субјеката којима је повјерена функција обављања јавног превоза путника у приградском превозу путника и субјеката који врше послове изградње, реконструкције и одржавања општинских и некатегорисаних путева;
– вођење поступка и рјешавање о предаји неизграђеног градског грађевинског земљишта ранијих власника ради привођења намјени одређеној планом;
– учествовање у идентификацији и заштити капитала општине у поступцима трансформације привредних субјеката;
– обезбјеђивање услова за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта;
– припремање средњорочног и једногодишњег програма изградње, уређивања, коришћења и заштите грађевинског земљишта;
– припрему грађевинског земљишта за изградњу и реконструкцију свих врста објеката и комунално опремање градског грађевинског земљишта (путеви, улице у насељу, пјешачке прелазе, тргови и јавна паркиралишта, објекти јавне расвјете, зелене површине у насељу, паркови, пјешачке стазе, травњаци, терени дјечјих игралишта, јавни градски објекти, комунални објекти и инсталације до прикључка на урбанистичку парцелу и др.), правне, финансијске, техничке, административне стручне послове за реализацију програма и праћење њихове реализације;
– послове на усклађивању програма уређивања грађевинског земљишта са плановима развоја појединих дјелатности;
– предузимање мјера заштите споменика културе и заштите објеката природе који би могли бити угрожени радовима на припреми земљишта, послове у вези са рушењем пословних објеката и уређаја и уклањању материјала, као и премјештање постојећих подземних и надземних инсталација;
– послове изградње, реконструкције, одржавања, заштите и коришћења и управљања путевима које захватају подручја посебне намјене уз претходну сагласност надлежног органа државне управе;
– припрему позива за јавно надметање и спровођење поступка уступања радова за израду техничке документације, извођења радова на изградњи, реконструкцији, редовном и инвестиционом одржавању путева од локалног значаја, организовање стручне контроле квалитета изведених радова, прибављање одобрења за грађење, пријем и предају на употребу изграђених путева;
– вођење базе података, евиденцију непокретности које припадају путевима локалног значаја, евиденцију и базу података о грађевинским парцелама и обављање других послова из надлежности општине у овој области;
– утврђивање општих услова и издавање одобрења за привремено заузимање јавних површина постављањем жардињера и других комуналних објеката дуж улица, јавних паркинга и аутобуских стајалишта;
– издавање одобрења и услова за раскопавање јавних и зелених површина;
– поступање по захтјевима за остваривање права на надоградњу стамбене зграде;
припремање прописа којима се утврђују услови и начин обављања комуналних дјелатности и организовања послова у вршењу комуналних дјелатности и услова коришћења комуналних услуга односно комуналних производа;
– припремање прописа о условима, коришћењу, чувању и одржавању комуналних објеката;
израду прописа о нормативима и стандардима за нужне радове на заједничким дјеловима стамбене зграде;
– вођење управног поступка за претварање заједничких и посебних дјелова зграде у стан или пословни простор;
– припрема програма привремених објеката;
– утврђивање техничко-естетских услова, технички преглед, издавање одобрења за постављање и употребу монтажних објеката привременог карактера;
– утврђивање услова и издавање одобрења за изградњу приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом;
– достављање планске документације у електронској форми органу локалне управе надлежном за послове имовине ради пописа и евиденције других локалних добара од општег интереса којима располаже општина (грађевинско земљиште у оквиру генералног урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације, површина за рекреацију и друга локална добара од општег интереса чији попис и евиденција законом и овом одлуком није стављена у надлежност другим органима локалне управе и јавним службама);
– достављање планске документације у електронској форми органу локалне управе надлежном за послове развоја предузетништва ради пописа и евиденције других локалних добара од општег интереса којима располаже општина (пољопривредно, водно, шумско земљиште и шуме које нису обухваћене посебном шумском основом, а у оквиру генералног урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације);
– издавање извода из локалних планских докумената;
прослеђивање органу локалне управе надлежном за послове имовине евиденције у електронској форми о улицама, трговима, мостовима и другим објектима општине у складу са својим оснивачким актима и евиденције кота и траса за електронске, телекомуникационе и радио-дифузне системе од локалног значаја;
– издавање одобрења за привремено заузимање јавних површина и одобрења за раскопавање јавне површине;
– издавање одобрења за привремено и повремено паркиралиште, привремену гаражу и резервацију паркинг мјеста на општем паркиралишту;
– праћење изградње, одржавања, коришћења и заштите општинских путева и комуналних објеката;
– спровођење управних поступака и одлучивање о правима и обавезама у области путева, у складу са законом;
– вршење послова у областима приградског линијског превоза путника, превоза за сопствене потребе и ауто такси превоза и одлучивање о правима и обавезама у овим областима, у складу са законом.
– припрему извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности;
– спровођење политике и успостављање система заштите и унапређења животне средине;
– израду стратешких докумената у области одрживог развоја и заштите животне средине, програма мониторинга сегмената животне средине, локалног програма заштите животне средине и имплементацију тих програма;
– израду плана за интервентне мјере у ванредним случајевима загађивања животне средине;
– успостављање и вођење евиденције загађивача;
– заштиту и побољшање квалитета ваздуха;
– давање сагласности на извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за планове и програме које доноси општина;
– спровођење поступка процјене утицаја на животну средину за пројекте за које сагласност, одобрење или дозволу издају други органи општине;
– вођење поступка издавања интегрисане дозволе у складу са законом;
– израду стратешке карте буке и акционог плана; одређивање акустичних зона; издавање услова и мјера за заштиту животне средине у поступку издавања урбанистичко-техничких услова;
– успостављање и вођење информационог система и вођење прописаних евиденција из ове области;
– надзор над спровођењем прописа из области животне средине;
– иницирање, израду и праћење реализације програма и пројеката из области заштите животне средине и енергетске ефикасности који се финансирају из међународних фондова и друге послове из ове области;
– припрему извјештаја о стању животне средине, пироде, енергетској ефикасности и других информативних и стручних материјала за скупштину, предсједника и органе управе;
спровођење поступка стратешке процјене утицаја на животну средину урбанистичког пројекта, односно локалног планског документа;
– поступање по захтјевима за слободан приступ информацијама;
– израду и спровођење планова, програма и других докумената из области енергетске ефикасности;
– вођење јединственог информационог система потрошње енергије и енергената у објектима којима располаже Општина;
– израду и спровођење програма побољшања енергетске ефикасности и плана побољшања енергетске ефикасности за потребе општине;
– вршење других послова у складу са законом, одлукама скупштине и предсједника Општине.

 

2. Биро за заједничке послове обавља следеће:

– канцеларијско пословање (послови писарнице и архиве, послови пријема и доставе поште, други послови из области канцеларијског пословања);
– помоћно – техничке послове у вези са употребом и заштитом заставе и грба Општине;
– поступак закључења брака, вођење матичног регистра вјенчаних;
– овјеру преписа, потписа и рукописа;
– издавање радних и волонтерских књижица;
– послове архивирања документације;
– послове текућег и инвестиционог одржавања објеката у којима су смјештени органи локалне управе;
– послове обезбјеђења односно заштите објеката у којима су смјештени органи Општине и других објеката, у складу са прописима;
– послове заштитара лица и иимовине;
– портирске и курирске послове;
– послове копирања и повезивања штампаних материјала;
– послове који се односе на коришћење, одржавање и евиденцију службених возила;
– послове који се односе на коришћење, одржавање и евиденцији грађевинских машина;
– помоћно техничке послове у вези са употребом и заштитом заставе и грба Општине;
послови кафе кухинње;
– послове одржавања хигијене службених просторија и приилазних стаза;
– вршење других послова у складу са законом, одлукама скупштине и предсједника Општине.

3. Самостални реферати обављају следеће послове:

– праћење и унапређивање система локалне самоуправе;
– припрему прописа који се односе на систем локалне самоуправе, организацију локалне управе и других прописа;
– припрему извјештаја о рјешавању управних ствари из своје надлежности;
– припрему извјештаја, информативних и других стручних материјала за скупштину, предсједника општине и органе управе из свог дјелокруга;
– припрему годишњег извјештаја о раду Секратаријата;
– обављање стручних и административно техничких послова за потребе скупштине;
обављање стручних и административно техничких послова за потребе главног администратора;
– организиционо-техничке послове у вези са спровођењем избора;
– израду и спровођење прописа који се односе на употребу печата;
– послове везане за развој предузетништва;
– утврђивање испуњености услова за техничку опремљеност пословних простора и издавање одобрења за обављање, односно рјешења о престанку обављања дјелатности;
доставу података о привредним субјектима надлежном органу ради уписа у Централни туристички регистар;
– управљање људским ресурсима и вођење прописане кадровске евиденције;
– питања из борачке и инвалидске заштите и заштите инвалида рата и вођење евиденције о броју корисника и врсти тих права;
– остваривање права из области социјалне и дјечје заштите;
– израду локалног плана акције за дјецу, младе, праћење реализације утврђених мјера и припрему извјештаја;
– заштиту старих, особа са инвалидитетом и маргинализованих категорија становништва;
– старање о организовању органа у стамбеним зградама и вођење њиховог регистра;
– поступак исељења из заједничких или посебних дјелова стамбене зграде;
– надзор над извођењем хитних радова које обезбјеђује општина;
– евиденцију о називима насеља, улица, тргова и бројевима зграда;
– борба против корупције;
– послови везани за остваривање родне равноправности;
– заштиту људских и мањинских права и ЛГБТ популације;
– стручне, административно-техничке, организационе и протоколарне послове за потребе предсједника општине и радних тијела које формира предсједник општине;
– припрему прописа и других аката које доноси предсједник општине;
– праћење реализације одлука предсједника општине и његових радних тијела;
– израду стучно-информативног материјала из надлежности предсједника општине;
– обезбјеђивање сарадње са медијима, невладиним организацијама и грађанима;
– поступање по представкама и притужбама грађана и припреме за одговоре по истима;
– поступање по представкама које државни органи упућују Предсједнику Општине ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет тих представки и притужби;
– иницирање и подршку мјерама у области образовања;
– стварање услова за развој и унапређење спорта дјеце, омладине и грађана;
– додјељивање награда и признања у области спорта;
– израда програма финансирања активности у спорту и спортских манифестација;
– стварање услова за развој и унапређење спорта дјеце, омладине и грађана;
– додјељивање награда и признања у области спорта;
– израда програма финансирања активности у спорту и спортских манифестација;
– вођење евиденције невладиних организација за територију општине;
– израду прописа о учешћу локалног становништва у вршењу јавних послова, сарадњи са невладиним организацијама, учешћу представника грађана и НВО-а у раду скупштине;
– праћење остваривања односа сарадње органа локалне управе и служби са грађанима;
уређивање и обезбјеђивање услова за развој културе и заштиту културних добара кроз припрему прописа, програма и других аката везаних за развој културе у Општини у позоришној, библиотечкој, музејској, кинематографској, археолошкој и другим областима развоја културе, умјетничког стваралаштва и културно-умјетничког аматеризама;
– вођење регистра, заштиту и одржавање споменика културе и спомен обиљежја;
– израду програма подизања спомен-обиљежја;
– организовање културних манифестација и друге послове у области културе;
– израду прописа о мјесним заједницама и послове везане за оснивање и рад мјесних заједница;
– административно-техничке послове за рад мјесних заједница;
– припрему извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности;
вршење других послова у складу са законом, одлукама скупштине и предсједника Општине.