Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Sekretar Sekretarijata

Sonja Cicmil

Zvanje: Diplomirani pravnik

E-mail adresa: opstauprava@pluzine.me

Tel/faks: 040 271 111

Dokumenta
Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

1. Odjeljenje za urbanizam i građevinarstvo obavlja sledeće poslove:

– pripremne poslove na izradi i donošenju urbanističkih projekata, odnosno donošenju lokalnih planskih dokumenata po skraćenom postupku u skladu sa zakonom;

-izradu programa uređenja prostora, odnosno plana komunalnog opremanja;

– učešće u postupku izrade planskog dokumenta, u skladu sa zakonom;

– pripremu izvještaja o stanju u oblasti planiranja i uređenja prostora i predlaganje mjera u toj oblasti;

– pripremne poslove na izradi i donošenju urbanističkih projekata, odnosno donošenju lokalnih planskih dokumenata po skraćenom postupku u skladu sa zakonom;

– izradu programa uređenja prostora, odnosno plana komunalnog opremanja; učešće u postupku izrade planskog dokumenta, u skladu sa zakonom;

– pripremanje propisa i drugih akata koji se odnose na razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje opštinskim putevima (lokalni putevi i ulice u naseljima), utvrđivanje visina naknada za korišćenje opštinskih puteva, mjerila za kategorizaciju opštinskih puteva, održavanja saobraćaja u prigradskom linijskom i vanlinijskom saobraćaju;

– utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za privremeno postavljanje zaštitnih orgada i drugih komunalnih objekata duž saobraćajnih površina, davanje saglasnosti za postavljanje oglasno reklamnih panoa duž saobraćajnih površina, izdavanje odobrenja i uslova za prekopavanje javnih površina namijenjenih za saobraćaj vozila i pješaka, izdavanje odobrenja za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na saobraćajnici, izdavanje odobrenja za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama, određivanje autobuskih i taksi stajališta, donošenje plana linija i raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor prevoznika i obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, izdavanje privremenog odobrenja drugom prevozniku za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju za grupu linija od koje je prevoznik sam odustao ili koja mu je oduzeta;

-utvrđivanje, izdavanje odobrenja za lokaciju i saobraćajne uslove za privremena taksi stajališta;

– praćenje stanja izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata i predlaganje i preduzimanje odgovarajućih mjera; učestvovanje u izradi i pripremi godišnjih programa izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture;

– učestvovanje u postupku izrade urbanističkih planova u dijelu saobraćajne infrastrukture;

– vršenje upravnog nadzora kod subjekata kojima je povjerena funkcija obavljanja javnog prevoza putnika u prigradskom prevozu putnika i subjekata koji vrše poslove izgradnje, rekonstrukcije i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva;

-vođenje postupka i rješavanje o predaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određenoj planom;

– pripremanje i preduzimanje mjera radi zaštite imovinskih prava i ovlašćenja opštine; učestvovanje u identifikaciji i zaštiti kapitala opštine u postupcima transformacije privrednih subjekata;

– obezbjeđivanje uslova za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta;

– pripremanje srednjoročnog i jednogodišnjeg programa izgradnje, uređivanja, korišćenja i zaštite građevinskog zemljišta; pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje gradskog građevinskog zemljišta (putevi, ulice u naselju, uključujući pješačke prelaze, trgove i javna parkirališta, objekte javne rasvjete, zelene površine u naselju, parkove – pješačke staze, travnjake, terene dječijih igrališta, javne gradske objekte, komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu i dr.), pravne, finansijske, tehničke, administrativne stručne poslove za realizaciju programa i praćenje njihove realizacije;

– poslove na usklađivanju programa uređivanja građevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta, poslove u vezi sa rušenjem poslovnih objekata i uređaja i uklanjanju materijala, kao i premještanje postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija;

– poslove izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite i korišćenja i upravljanja putevima koje zahvataju područja posebne namjene uz prethodnu saglasnost nadležnog organa državne uprave;

– pripremu poziva za javno nadmetanje i sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije, izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju puteva od lokalnog značaja, organizovanje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova, pribavljanje odobrenja za građenje, prijem i predaju na upotrebu izgrađenih puteva;

– vođenje baze podataka, evidenciju nepokretnosti koje pripadaju putevima lokalnog značaja, evidenciju i bazu podataka o građevinskim parcelama i obavljanjedrugih poslova iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti;

– utvrđivanje opštih uslova i izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina postavljanjem žardinjera i drugih komunalnih objekata duž ulica, javnih parkinga i autobuskih stajališta; izdavanje odobrenja i uslova za raskopavanje javnih i zelenih površina;

– postupanje po zahtjevima za ostvarivanje prava na nadogradnju stambene zgrade;

– pripremanje propisa kojima se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti i organizovanja poslova u vršenju komunalnih djelatnosti i uslova korišćenja komunalnih usluga odnosno komunalnih proizvoda;

– pripremanje propisa o uslovima, korišćenju, čuvanju i održavanju komunalnih objekata;

– izradu propisa o normativima i standardima za nužne radove na zajedničkim djelovima stambene zgrade; vođenje upravnog postupka za pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan ili poslovni prostor;

– priprema programa privremenih objekata; utvrđivanje tehničko-estetskih uslova, tehnički pregled, izdavanje odobrenja za postavljanje i upotrebu montažnih objekata privremenog karaktera;

– utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za izgradnju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;

– dostavljanje planske dokumentacije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine radi popisa i evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže opština (građevinskog zemljišta u okviru generalnog urbanističkog plana, odnosno prostorno urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije, površina za rekreaciju i drugih lokalnih dobara od opšteg interesa čiji popis i evidencija zakonom i ovom odlukom nije stavljena u nadležnost drugim organima lokalne uprave i javnim službama);

– dostavljanje planske dokumentacije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove razvoja preduzetništva radi popisa i evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže opština (poljoprivrednog, vodnog, šumskog zemljišta i šuma koje nisu obuhvaćene posebnom šumskom osnovom, a u okviru generalnog urbanističkog plana, odnosno prostorno urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije);

– izdavanje izvoda iz lokalnih planskih dokumenata;

– proslijeđivanje organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine evidencije u elektronskoj formi o ulicama, trgovima, mostovima i drugim objektima opštine u skladu sa svojim osnivačkim aktima i evidencije kota i trasa za elektronske, telekomunikacione i radio-difuzne sisteme od lokalnog značaja;

– izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina i odobrenja za raskopavanje javne površine;

– izdavanje odobrenja za privremeno i povremeno parkiralište, privremenu garažu i rezervaciju parking mjesta na opštem parkiralištu;

– praćenje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata;

– sprovođenje upravnih postupaka i odlučivanje o pravima i obavezama u oblasti puteva, u skladu sa zakonom;

– vršenje poslova u oblastima prigradskog linijskog prevoza putnika, prevoza za sopstvene potrebe i auto taksi prevoza i odlučivanje o pravima i obavezama u ovim oblastima, u skladu sa zakonom.

– pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

– postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;

– izradu i sprovođenje planova, programa i drugih dokumenata iz oblasti energetske efikasnosti;

– vođenje jedinstvenog informacionog sistema potrošnje energije i energenata u objektima kojima raspolaže Opština;

– izradu i sprovođenje programa poboljšanja energetske efikasnosti i plana poboljšanja energetske efikasnosti za potrebe opštine;

– vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama skupštine i predsjednika Opštine.

2. Biro za zajedničke poslove obavlja sledeće:

– kancelarijsko poslovanje (poslovi pisarnice i arhive, poslovi prijema i dostave pošte, drugi poslovi iz oblasti kancelarijskog poslovanja);

– pomoćno – tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine;

– postupak zaključenja braka, vođenje matičnog registra vjenčanih;

– ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa;

– izdavanje radnih i volonterskih knjižica;

– poslove arhiviranja dokumentacije;

– poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave;

– poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine i drugih objekata, u skladu sa propisima;

– portirske poslove;

– poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala;

– poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;

– poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciji građevinskih mašina;

– održavanja higijene službenih prostorija;

– vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama skupštine i predsjednika Opštine.

3. Samostalni referati obavljaju sledeće poslove:

– praćenje i unapređivanje sistema lokalne samouprave;

– izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave, organizaciju lokalne uprave i drugih propisa;

– pripremu izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

– pripremu izvještaja, informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga;

– pripremu godišnjeg izvještaja o radu Sekratarijata;

– obavljanje stručnih i administrativno tehničkih poslova za potrebe skupštine;

– obavljanje stručnih i administrativno tehničkih poslova za potrebe skupštine;

– organiziciono-tehničke poslove u vezi sa sprovođenjem izbora;

– izradu i sprovođenje propisa koji se odnose na upotrebu pečata;

– poslove u vezi sa eksproprijacijom;

– poslove vezane za razvoj preduzetništva;

– utvrđivanje ispunjenosti uslova za tehničku opremljenost poslovnih prostora i izdavanje odobrenja za obavljanje, odnosno rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti;

– dostavu podataka o privrednim subjektima nadležnom organu radi upisa u Centralni turistički registar;

– upravljanje ljudskim resursima i vođenje propisane kadrovske evidencije;

– rješavanje o pitanjima iz boračke i invalidske zaštite i zaštite invalida rata i vođenje evidencije o broju korisnika i vrsti tih prava;

– ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite; zaštitu starih, osoba sa invaliditetom i marginalizovanih kategorija stanovništva;

– staranje o organizovanju organa u stambenim zgradama i vođenje njihovog registra;

– postupak iseljenja iz zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade;

– nadzor nad izvođenjem hitnih radova koje obezbjeđuje opština;

– evidenciju o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima zgrada;

– borba protiv korupcije;

– preduzimanje mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima;

– izradu i realizaciju planova obuka i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema;

– izradu planova za opremanje, nabavku opreme i preduzimanje mjere za održavanje računarskih sredstava;

– staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima;

– planiranje i učešće u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema u Opštini; izradu plana, predlaganje i organizaciju uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;

– organizaciju i sprovođenje mjera radi zaštite podataka;

– obavljanje poslova kojima se obezbjeđuje javnost i tranparentnost rada organa Opštine i učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ,

– vođenje i ažuriranje web sajt-a Opštine;

– objavljivanje akata koje donosi Skupština i predsjednik opštine, plana i programa ucešća lokalnog stanovništva u donošenju odluka i drugih akata, o organizovanju tribina, okruglih stolova, objavljivanja izvještaja o rezultatima javne rasprave, sjednicama skupštine i donijetim aktima, aktivnostima koje preduzimaju organi opštine i dr.;

– ostvarivanje rodne ravnopravnosti

– zaštitu ljudskih i manjinskih prava i LGBT populacije;

– stručne, administrativno-tehničke, organizacione i protokolarne poslove za potrebe predsjednika opštine i radnih tijela koje formira predsjednik opštine;

– pripremu propisa i drugih akata koje donosi predsjednik opštine;

– praćenje realizacije odluka predsjednika opštine i njegovih radnih tijela;

– izradu stučno-informativnog materijala iz nadležnosti predsjednika opštine;

– obezbjeđivanje saradnje sa medijima, nevladinim organizacijama i građanima;

– postupanje po predstavkama i pritužbama građana i pripreme za odgovore po istima;

– postupanje po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku Opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;

– – iniciranje i podršku mjerama u oblasti obrazovanja;

– stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana;

– dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta;

– izrada programa finansiranja aktivnosti u sportu i sportskih manifestacija;

– stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana;

– dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta; izrada programa finansiranja aktivnosti u sportu i sportskih manifestacija;

– izradu lokalnog plana akcije za djecu, mlade, praćenje realizacije utvrđenih mjera i pripremu izvještaja;

– vođenje evidencije nevladinih organizacija za teritoriju opštine;

– izradu propisa o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, saradnji sa nevladinim organizacijama, učešću predstavnika građana i NVO-a u radu skupštine;

– praćenje ostvarivanja odnosa saradnje organa lokalne uprave i službi sa građanima;

– uređivanje i obezbjeđivanje uslova za razvoj kulture i zaštitu kulturnih dobara kroz pripremu propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj kulture u Opštini u pozorišnoj, bibliotečkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim oblastima razvoja kulture, umjetničkog stvaralaštva i kulturno-umjetničkog amaterizama;

– vođenje registra, zaštitu i održavanje spomenika kulture i spomen obilježja;

– izradu programa podizanja spomen-obilježja;

– organizovanje kulturnih manifestacija i druge poslove u oblasti kulture;

– izradu propisa o mjesnim zajednicama i poslove vezane za osnivanje i rad mjesnih zajednica;

– administrativno-tehničke poslove za rad mjesnih zajednica;

– poslove iz oblasti prevencije narkomanije;

– pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

– vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama skupštine i predsjednika Opštine.