Управа локалних јавних прихода

Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе

Управа локалних јавних прихода

E-маил адреса: prihodi@pluzine.me

Управа локалних јавних прихода врши послове који се односе на:

– утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и то: пореза на непокретности, приреза порезу на доходак физичких лица, административне таксе, локалне комуналне таксе, боравишне таксе и туристичке таксе, чланског доприноса за правна и физичка лица у складу са прописима из области туризма, накнаде за коришћење општинских и некатегорисаних путева у складу са прописима општине и других локалних јавних прихода у складу са законом;
– доношење рјешења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода у складу са законским и подзаконским прописима;
– анализу степена и ефекта остварених прихода у циљу дефинисања одговорајуће фискалне политике;
– вођење регистра пореских обвезника и редовно усаглашава стање регистра са регистром непокретности који води државни орган за некретнине и другим надлежним органима;
– прописивање облика и садржаја пореске пријаве; пријем и обраду свих пореских пријава пореских обвезника;
– вођење пореског књиговодства;
– редовну и принудну наплату и спорвођење поступка принудне наплате сходно Закону о пореској администрацији; предузима мјере за упис заложног права на непокретности (хипотека) и регистрацију заложног права над покретним стварима;
– пореску контролу; инспекцијски надзор и доношење рјешења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са законом;
– припремање периодичних извјештаја и информација о степену реализације локалних јавних прихода;
– обезбјеђивање функционалности јединственог информационог система за област локалних јавних прихода;
– учествовање у изради прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализу ефеката примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике; припрему стручних мишљења и изјашњавања по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа из његове надлежности; припрему аутентичних тумачења општинских прописа у овој области; процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;
– обезбјеђивање тачног и ажурног вођења евиденције свих наплаћених локалних јавних прихода;
– припремање информативних и других стручних материјала за Предсједника Општине и Скупштину;
– припреми извјештаје за главној администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;
– послове у процесу успостављања регистра ризика;
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада;
– друге послове из надлежности Општине у овој области.

 

Начелник Управе локалних јавних прихода

Радош Јокановић

E-маил адреса: prihodi@pluzine.me

Опис посла

– руководи и координира радом Управе за локалне јавне приходе и врши најсложеније послове из дјелокруга рада Управе;
– даје наредбе, упутства и налоге за извршење конкретних задатака и распоређује послове у складу са извршеном подјелом послова и задатака у оквиру Управе;
– одговоран је за законит и ефикасан рад Управе и благовремено обављање послова из надлежности Управе;
– прати и обезбјеђује правилну примјену прописа везаних за област јавних прихода;
– припрема Нацрте одлука којима се обезбјеђују приходи Општине;
– припрема процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из дјелокруга рада Управе;
– припрема извјештај о раду Управе;
учествује у изради плана и изради извјештаја о раду Секретаријата;
– учествује у припреми стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјену уставности и законитости општинских прописа, као и тумачења прописа из надлежности Управе;
– самостално води управни поступак;
– доноси рјешења у областима из дјелокруга рада Управе;
– обезбјеђује благовремено доношење рјешења и уредност доставе рјешења пореским обвезницима;
– обавља послове првостепеног органа по жалби;
рјешава по рјешењу другостепеног органа у поновном поступку;
– врши надзор над припремом података за принудну наплату и иницира поступак принудне наплате у случају неизвршења обавеза од стране обвезника;
– припрема извјештај о поступању у управним стварима из надлежности Управе;
– обезбјеђује благовремену припрему и доношење општег плана за спровођење инспекцијских контрола;
– даје наредбе, упутства и налоге за вршење инспекцијског надзора из дјелокруга локалних јавних прихода;
– обавља послове експропријације;
– координира у процесу успостављања регистра ризика;
– координира са другим општинским органима, врши размјене информација и координацију са надлежним институцијама;
– предлаже оцјену службеника и намјештеника у Управи;
– обавља и друге послове по налогу претпостављеног;
– за свој рад непосредно је одговоран Секретару.

 

Самостални савјетник I за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода

Неђељко Јововић

E-маил адреса: prihodi@pluzine.me

Опис посла

– прати задужења по основу приреза порезу, води евиденцију о њиховој наплати и врши контролу наплате;
– прати задужења по основу административних такси, води евиденцију о њиховој наплати и врши контролу наплате;
– припрема рјешења обвезницима накнада за коришћење општинских и некатегорисаних путева;
– води управни поступак и припрема рјешења;
– прати благовремено доношење рјешења и прибавља информације о уредности доставе рјешења пореским обвезницима;
– обезбјеђује тачну и ажурну евиденцију о висини утврђених пореских обавеза;
– израђује, координира и врши контролу укупних мјесечних задужења и наплате истих;
– прати подношење пореских пријава, по врстама пореза у прописаним роковима од стране пореских обвезника и учествује у провјери поднесених пореских пријава и других пореских докумената од утицаја за опорезивање;
– усаглашава податке у регистру пореских обвезника са регистрима које воде: катастар непокретности, Пореска управа, Министарство утрашњих послова, ЦРПС, орган локалне управе надлежан за послове преузетништва и урбанизма и други државни органи и обезбјеђује измјене и упис свих новонасталих промјена у пореској бази;
– контролише законитост, правилност утврђивања и благовременост у плаћању локалних јавних прихода;
– прати наплату локалних јавних прихода и припрема мјере у циљу ефикасне наплате;
спроводи процедуру за принудну наплату сходно Закону о пореској администрацији;
врши обрачун камате за неблаговремено плаћање пореза, накнада и осталих прихода;
води евиденцију о пореским обвезницима који не испуњавају своје законске обавезе и учествује у спровођењу процедуре за принудну наплату;
– у случају неизвршења приспјеле обавезе обезбјеђује податке неопходне за предузимање мјера наплате и припрема рјешења о принудној наплати;
– даје предлог за отпис ненаплативих потраживања;
– прати поступак ликвидације и стечаја и брисања правних лица и предузетника и припрема пријаву потраживања у случајевима стечаја и ликвидације правних лица;
– припрема сва документа неопходна за рјешавање жалбених поступака;
– врши инспекцијски надзор по овлашћењу из дјелокруга локалних јавних прихода;
– сачињава записник о извршеном инспекцијском надзору, доноси рјешења, наређује отклањање неправилности, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дјело, привредни преступ и подноси налог за покретање прекршајног поступка, те предузима друге мјере и радње за које је законом и другим прописима овлашћен;
– учествује у припреми анализе утицаја општинских прописа на пореско оптерећење пореских обвезника;
– врши анализу степена и ефекта остварених прихода у циљу дефинисања одговорајуће фискалне политике;
– учествује у изради нормативних аката из надлежности Управе;
– прати спровођење Закона и других прописа из дјелокруга рада Управе и стара се о усклађености подзаконских аката и општинских одлука са Законом;
– припрема периодичне извјештаје и информације о степену реализације локалних јавних прихода;
– припрема годишњи план прихода из надлежности Управа за потребе израде Одлуке о плану буџета;
– обезбјеђује податке неопходне за израду Завршног рачуна;
– усаглашава приходе уплатних рачуна са Главним рачуном трезора и усаглашава стање са Одјељењем за буџет и трезор;
– обезбјеђује функционалност јединственог информационог система за област локалних јавних прихода;
– учествује у усавршавању софтверских рјешења и унапређења информационог програма из дјелокруга рада Управе;
– учествује у организовању и увођењу нових програмских система везаних за област локалних јавних прихода;
– пружа благовремене информације о стању пореског дуга пореским обвезницима путем аналитичке картице;
– обрађује захтјеве и припрема увјерења странкама из дјелокруга свога рада;
– припрема податке неопходне за рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга свог рада;
– обавља и друге послове по налогу претпостављеног;
 -за свој рад одговоран је Начелнику.

Самостални савјетник I за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода

Ранко Мићановић

E-маил адреса: prihodi@pluzine.me

Опис посла

– припрема рјешења правним лицима о утврђивању обавеза по основу пореза на непокретности;
– припрема рјешења физичким лицима о утврђивању обавеза по основу пореза на непокретности за грађевинске објекте;
– стара се о пријему пореских пријава ради утврђивања пореза на непокретности, врши контролу исправности пореских пријава и документације поднијете уз пореску пријаву, стара се о року њиховог подношења, евидентирању и обради истих, подноси пореске пријаве умјесто пореског обвезника;
– врши надзор над остваривањем наплате утврђених пореза на непокретности, према евиденцији коју води о њиховом пореском задужењу;
– стара се да рјешења о задужењу пореским обвезницима буду благовремено донијета и прибавља информације о уредности доставе рјешења пореским обвезницима;
– прати наплату локалних јавних прихода и припрема мјере у циљу ефикасне наплате;
– спроводи процедуру за принудну наплату сходно Закону о пореској администрацији;
– врши обрачун камате за неблаговремено плаћање пореза;
– предузима мјере за упис заложног права на непокретности (хипотека) и регистрацију заложног права над покретним стварима;
– даје предлог за отпис ненаплативих потраживања;
– прати поступак ликвидације и стечаја и брисања правних лица и предузетника и припрема пријаву потраживања у случајевима стечаја и ликвидације правних лица;
– припрема сва документа неопходна за рјешавање жалбених поступака;
– припрема и утврђује обрасце пореских пријава;
– води пореско књиговодство из домена својих послова;
– води и ажурира регистар обвезника пореза на непокретности и редовно усаглашава стање регистра са регистром непокретности који води државни орган за некретнине и други државни органи;
– врши послове инспекцијског надзора у области локалних јавних прихода које Општина остварује у складу са посебним законима и општинским одлукама у складу са надлежностима из Закона о инспекцијском надзору, Закона о управном поступку, Закона о пореској администрацији и посебним прописима;
– доноси рјешења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са законом;
издаје прекршајне налоге за прекршаје утврђене приликом вршења инспекцијског надзора;
– пружа благовремене информације о стању пореског дуга пореским обвезницима путем аналитичке картице;
– припрема извјештаје и информација о степену реализације локалних јавних прихода;
припрема годишњи план прихода из надлежности Управа за потребе израде Одлуке о плану буџета;
– обезбјеђује податке неопходне за израду Завршног рачуна;
– усаглашава приходе уплатних рачуна са Главним рачуном трезора и усаглашава стање са Одјељењем за буџет и трезор;
– учествује у припреми Нацрта одлука којима се обезбјеђују приходи Општине;
– прати и примјењује прописе из дјелокруга рада Управе;
– прати спровођење Закона и других прописа из дјелокруга рада Управе и стара се о усклађености подзаконских аката и општинских одлука са Законом;
– учествује у припреми анализе утицаја општинских прописа на пореско оптерећење пореских обвезника;
– одговоран је за ажурно вођење задужења и уплата;
– обрађује захтјеве и припрема увјерења странкама из дјелокруга свога рада;
припрема податке неопходне за рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга свог рада;
– учествује у усавршавању софтверских рјешења и унапређења информационог програма из дјелокруга рада Управе;
– врши и друге послове по налогу претпостављеног;
– за свој рад је одговоран Начелнику.

Самостална савјетница III за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода

Драгана Бакрач

E-маил адреса: prihodi@pluzine.me

Опис посла

– обавља задатке који захтјевају стручност и самосталност у раду;
– припрема рјешења о утврђивању обавеза по основу пореза на непокретности-земљиште физичким лицима у складу са законским и подзаконским актима;
– припрема рјешења којима се утврђује обавеза по основу локалне комуналне таксе у складу са законским прописима;
– припрема рјешења којима се утврђује обавеза по основу накнада, у складу са законским прописима;
– припрема рјешења којим се утврђује обавеза чланског доприноса и накнаде за заштиту и унапређење животне средине;
– прати задужења по основу боравишне таксе и води евиденцију о њиховој наплати и врши контролу наплате;
– обрачунава накнаду за уређење грађевинског земљишта према овјереној пројектној документацији инвеститора и припрема рјешење о утврђивању накнаде;
– обрачунава накнаду за урбану санацију према елаборату премјера лиценциране геодетске организације и припрема рјешење о утврђивању накнаде;
– стара се о пријему пореских пријава од физичких лица ради утврђивања пореза на непокретност-земљиште, врши контролу исправности пореских пријава и документације поднијете уз пореску пријаву, стара се о року њиховог подношења, евидентирању и обради истих;
– припрема обрсце пореских пријава и подноси пореске пријаве за пореског обвезника;
стара се да рјешења о задужењу пореским обвезницима буду благовремено донијета и прибавља информације о уредности доставе рјешења пореским обвезницима;
води пореско књиговодство из домена својих послова;
– прати реализацију наплате, припрема процедуру за покретање поступка принудне наплате за пореске обвезнике из дјелокруга рада, сходно Закону о пореској администрацији;
– врши обрачун камате за неблаговремено плаћање пореза, накнада и осталих прихода;
предузима мјере за упис заложног права на непокретности (хипотека) и регистрацију заложног права над покретним стварима;
– даје предлог за отпис ненаплативих потраживања;
– прати поступак ликвидације и стечаја и брисања правних лица и предузетника и припрема пријаву потраживања у случајевима стечаја и ликвидације правних лица;
припрема сва документа неопходна за рјешавање жалбених поступака;
– врши послове инспекцијског надзора у области локалних јавних прихода које Општина остварује у складу са посебним законима и општинским одлукама у складу са надлежностима из Закона о инспекцијском надзору, Закона о управном поступку, Закона о пореској администрацији и посебним прописима;
– доноси рјешења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са законом;
издаје прекршајне налоге за прекршаје утврђене приликом вршења инспекцијског надзора;
– води првостепени управни поступак и припрема рјешења у управном поступку;
– води и ажурира регистар пореских обвезника из свог дјелокруга и усаглашава редовно базу података са подацима Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности, Пореске управе Црне Горе, Централног регистра и других доступних података;
– води евиденцију закључених споразума о накнади за уређење грађевинског земљишта, евидентира и књижи уплате, прати реализацију наплате наведених накнада;
– води евиденцију локалних јавних прихода: чланског доприноса, накнада за заштиту и унапређење животне средине, боравишне таксе, локалне комуналне таксе, накнада, закупа јавних површина;
– обрађује захтјеве и припрема увјерења странкама из дјелокруга свога рада;
учествује у изради извјештаја и информација о степену реализације локалних јавних прихода које прати;
– учествује у припреми анализе утицаја општинских прописа на пореско оптерећење пореских обвезника;
– пружа благовремене информације о стању пореског дуга пореским обвезницима путем аналитичке картице;
– припрема годишњи план прихода из надлежности Управа за потребе израде Одлуке о плану буџета;
– обезбјеђује податке неопходне за израду Завршног рачуна;
– усаглашава приходе уплатних рачуна са Главним рачуном трезора и усаглашава стање са Одјељењем за буџет и трезор;
– припрема податке неопходне за рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга свог рада;
– учествује у усавршавању софтверских рјешења и унапређења информационог програма из дјелокруга рада Управе;
– учествује у припреми Нацрта одлука којима се обезбјеђују приходи Општине;
– прати спровођење Закона и других прописа из дјелокруга рада Управе и стара се о усклађености подзаконских аката и општинских одлука са Законом;
– прати прописе из дјелокруг рада Управе;
– обавља и друге послове по налогу претпостављеног;
– за свој рад је одговоран Начелнику.

Јавна обавјештења

Сагласно члану 87. Закона о управном поступку, Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе општине Плужине, јавним обавјештавањем врши достављање управних аката за следеће пореске обавезнике:

Достављање јавним обавјештавањем сматра се извршеним по истеку рока од 10 дана од дана објављивања писмена. Датум објављивања истих је 18.09.2018. године а датум истека рока 28.09.2018. године