Sekretar Sekretarijata

Sekretar Sekretarijata

Mileva Radojičić

Zvanje: Diplomirani ekonomista

E-mail adresa: finansije@pluzine.me

Tel/faks: 040 271 111

Opis posla

– rukovodi, organizuje, objedinjuje i usmjerava rad Seketarijata;
stara se i odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i preduzima mjere za efikasan rad; vrši nanajsloženije i najodgovornije poslove iz domena rada Sekretarijata;
donosi planove i programe rada kao i izvještaj o radu Sekretarijata;
vrši nadzor nad izvršavanjem poslova iz dje/okruga Sekretarijata, vodeći računa o punoj zaposlenosti službenika/ca -namjaštenika/ca, radnoj disciplini i unapređenju rada;
vrši raspoređivanje službenika/ca i namještenika/ca, prati i ocjenjuje rad, na predlog neposrednih rukovodilaca;
– daje naloge i uputstva službenicima!cama i namještenicima/cama za obavljanje poslova i zadataka i stara se o njihovom blagovremenom i kvalitetnom izvršenju;
– vrši disciplinska ovlašćenja u skladu sa zakonom;
– omogućava da se Budžet, trezor, računovodstvo i upravljanje gotovinom i dugom, naplata prihoda i aktivnosti
informacionog sistema koji su u nadležnosti Sekretarijata obavljaju u skladu sa zakonskom regulativom; – donosi akte za koje je ovlašćen/a;
– donosi nacrte odluka i drugih akata iz nadležnosti Sekretarijata;
– planira i uspostavlja sistem finansijskog upravljanja i kontrole;
– priprema informativne i druge stručne materijale za predsjednika Opštine i Skupštinu iz nadležnosti
Sekretarijata;
– predlaže rješavanje pitanja iz oblasti koje su u djelokrugu Sekretarijata i preduzima potrebne mjere u skladu
sa zakonom i drugim propisima;
– ostvaruje saradnju između Sekretarijata i drugih organa i organizacija;
– odlučuje o pitanjima iz rada i radnih odnosa u Organu, u skladu sa zakonom;
– daje predloge o zaduživanju Opštine, raspisivanje opštinskog zajma i opštinskog samodoprinosa;
– obavlja i druge poslove koje su mu stavljene u nadležnost Zakonom i drugim aktima po nalogu predsjednika
Opštine;
– za svoj rad odgovoran/a je predsjedniku Opštine;