Šef Odjeljenja za urbanizam i građevinarstvo

Šef Odjeljenja za urbanizam i građevinarstvo

II sprat, kancelarija broj 13

Bojan Bujišić

dip. inž. građ.

E-mail adresa: opstauprava@pluzine.me

Telefon: +382 40 271 105

Opis posla

– rukovodi i koordinira radom Odjeljenja za urbanizam i građevinarstvo;
– priprema urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije;
– učestvuje u postupcima izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata za koje je nadležna Opština u započetim postupcima;
– obavlja pripremne i druge poslove koji se odnose na izradu i donošenje plana privremenih objekata i priprema rješenja o odobrenju za postavljanje privremenih objekata, kao i rješenja o uklanjanju istih u slučaju privođenja namjeni zemljišta na kojem se nalaze;
– učestvuje u postupku legalizacije bespravnih objekata;
– priprema rješenja po zahtjevima za izdavanje upotrebne dozvole za infrastrukturne objekte: vodovode, kanalizaciju, elektroenergetske objekte, gradske saobraćajnice za koje je nadležna Opština u započetim postupcima;
– vodi upravni postupak i priprema rješenja po zahtjevima za pretvaranje zajedničkih djelova zgrade u stan, kao i po zahtjevima za pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u stambeni i poslovni prostor;
-učestvuje u izradi propisa o normativima i standardima za nužne radove na zajedničkim djelovima stambene zgrade;
– vodi evidenciju o izdatim urbanističko tehničkim uslovima, rješenjima za postavljanje privremenih objekata, rješenjima o legalizaciji, kao i o izdatim građevinskim i upotrebnim dozvolama za koje je nadležna opština u započetim postupcima;
– priprema propise iz oblasti prostornog planiranja, izgradnje objekata, legalizacije bespravnih objekata, kao i drugih oblasti iz svoje nadležnosti;
-obavlja pripremne i druge poslove koji se odnose na izradu i donošenje prostorno urbanističkog plana Opštine, detaljnih urbanističkih planova i urbanističkih projekata;
– prati postupak izrade i donošenja planskih dokumenata u skladu sa zakonom, organizuje i prati tok javne rasprave prilikom donošenja planskih dokumenata;
– čuva prostorno plansku dokumentaciju, vodi evidenciju zahtjeva, vodi evidenciju o izdatim uslovima za uređenje prostora, o objektima koji su izgrađeni suprotno planskim dokumentima i o drugim podacima značajnim za planiranje i uređenje prostora, izgradnju privremenih objekata;
– predlaže lokacije za izgradnju objekata na prostorima na kojima nije predviđeno donošenje detaljnih planova;
– vodi upravni postupak i priprema rješenja po zahtjevima za podizanje ograda u naseljima za koje su doneseni detaljni urbanistički planovi;
– utvrđuje uslove i priprema rješenja po zahtjevima za određivanje lokacije za stalno parkiralilšte;
– radi na održavanju i uređivanju groblja, prati realizacije ivnesticionih programa u ovoj oblasti koje finansira Opština;
– utvrđuje uslove i određuje lokaciju za postavljanje spomenika, spomen obilježja i skulptura;
– priprema izvještaje u vezi sa odvijanjem poslova planskog uređenja prostora i realizacije planova;
– priprema uvjerenja i potvrde o činjenicama i podacima u vezi sa urbanističkom dokumentacijom i evidencijom koja se formira na osnovu propisa o planiranju i uređenju prostora;
– prati realizaciju investicionih programa koje investira opština u ovoj oblasti;
– vrši pripremne poslove na izradi i donošenju urbanističkih projekata, odnosno donošenju lokalnih planskih dokumenata po skraćenom postupku u skladu sa zakonom;
– učestvuje u izradi programa uređenja prostora, odnosno plana komunalnog opremanja;
– izdaje izvode iz lokalnih planskih dokumenata;
– dostavlja plansku dokumentaciju u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine radi popisa i evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže opština (građevinskog zemljišta u okviru generalnog urbanističkog plana, odnosno prostorno urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije, površina za rekreaciju i drugih lokalnih dobara od opšteg interesa čiji popis i evidencija zakonom nije stavljena u nadležnost drugim organima lokalne uprave i javnim službama);
– prosleđuje organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine evidencije u elektronskoj formi o ulicama, trgovima, mostovima i drugim objektima opštine u skladu sa svojim osnivačkim aktima i evidencije kota i trasa za elektronske, telekomunikacione i radio-difuzne sisteme od lokalnog značaja;
– priprema odobrenja za raskopavanje javnih i zelenih površina;
– utvrđuje opšte uslove i priprema odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina postavljanjem žardinjera i drugih komunalnih objekata duž ulica, javnih parkinga i autobuskih stajališta;

– učestvuje u izradi propisa o uslovima, korišćenju, čuvanju i održavanju komunalnih objekata, održavanju čistoće, uređivanju naselja;
– učestvuje u izradi propisa kojima se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti i organizovanja poslova u vršenju komunalnih djelatnosti i uslova korišćenja komunalnih usluga;
– učestvuje u izradi plana komunalnog opremanja;
– prati stanje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;
– učestvuje u izradi i pripremi godišnjih programa izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture, učestvuje u postupku izrade urbanističkih planova u dijelu saobraćajne infrastrukture;
– vrši upravni nadzor kod subjekata kojima je povjerena funkcija obavljanja javnog prevoza putnika u prigradskom prevozu putnika
– vrši nadzor prilikom izvođenja radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva;
– učestvuje u pripremi poziva za javno nadmetanje i sprovođenju postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije, izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju puteva od lokalnog značaja, organizuje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova, pribavlja odobrenja za građenje, prijem i predaju na upotrebu izgrađenih puteva;
– učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koji se odnose na razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje opštinskim putevima (lokalni putevi i ulice u naseljima);
– utvrđuje mjerila za kategorizaciju opštinskih puteva i stara se o održavanju saobraćaja u prigradskom linijskom i vanlinijskom saobraćaju;
– priprema odobrenja za privremeno i povremeno parkiralište, privremenu garažu;
– prati izgradnju i održavanje opštinskih puteva i komunalnih objekata;
– vrši poslove u oblastima prigradskog linijskog prevoza putnika, prevoza za sopstvene potrebe i auto taksi prevoza i priprema rješenja o pravima i obavezama u ovim oblastima, u skladu sa zakonom;
– vodi postupak i priprema rješenja o predaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određenoj planom;
– obezbjeđuje uslove za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta;
– priprema srednjoročni i jednogodišnji program izgradnje, uređivanja, korišćenja i zaštite građevinskog zemljišta;
– obavlja poslove vezano za pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje gradskog građevinskog zemljišta (putevi, ulice u naselju, uključujući pješačke prelaze, trgove i javna parkirališta, objekte javne rasvjete, zelene površine u naselju, parkove – pješačke staze, travnjake, terene dječijih igrališta, javne gradske objekte, komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu i dr.), finansijske, tehničke, administrativne stručne poslove za realizaciju programa i praćenje njihove realizacije;
– poslove izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite i korišćenja i upravljanja putevima koje zahvataju područja posebne namjene uz prethodnu saglasnost nadležnog organa državne uprave;
– preduzima mjere zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;
– vrši poslove u vezi sa rušenjem poslovnih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanjem postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija;
– prati promjene u zakonskoj regulativi iz oblasti za koje je zadužen;
– učestvuje u pripremi mišljenja i predloga povodom nacrta zakona u oblastima u kojima država reguliše pitanja od neposrednog interesa za opštine, vezano za poslove iz nadležnosti Odjeljenja;
– prati propise i predlaže, odnosno učestvuje u izradi normativnih akata, planova i programa iz oblasti za koje je zadužen;
– prikuplja informacije o otvorenim pozivima i mogućnostima prijave projekata iz oblasti referata;
– učestvuje u radu radnih grupa i komisija, priprema projekte za konkurse iz oblasti referata u cilju apliciranja za donatorska sredstva;
– učestvuje u sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja pravnih akata iz svoje nadležnosti;
– vodi upravni postupak i priprema rješenja iz oblasti za koje je zadužen;
– priprema izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
– priprema izvještaje za poptrebe Skupštine, Predsjednika, Glavnog administratora i Sekretarijata;
– prisustvuje sjednicama Skupštine na kojima se podnosi i razmatra izvještaj, informativni i drugi stručni materijal iz navedenih oblasti;
– odgovara za zakonito, blagovremeno, efikasno i kvalitetno izvršavanje poslova;
– podnosi izvještaj o svom radu i obavlja i druge poslove po nalogu Sekretara;
– za svoj rad neposredno je odgovoran Sekretaru.