Park prirode “Piva”

Park prirode "Piva"

Regionalni park Piva nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Crne Gore zauzimajući značajan dio teritorije opštine Plužine (39%), predstavljajući prirodnu vezu između nacionalnih parkova “Durmitor” u Crnoj Gori i “Sutjeska“ u Bosni i Hercegovini, te je njegovo osnivanje prepoznato nizom nacionalnih i međunarodnih dokumenata i inicijativa.

Regionalni park obiluje izuzetnim prirodnim karakteristikama. Veoma raznovrsan reljef čije su najvažnije karakteristike planinske površi sa bogatim pašnjacima i šumama, duboko usječeni gorostasni kanjoni Tare, Pive i Sušice i planinska jezera (Stabanjska i Trnovačko) već privlači brojne ljubitelje prirode i avanturiste iz regiona, ali i šire.

Sliku područja upotpunjuju i 20-tak manjih sela, skladno uklopljenih u predio sa karakterističnom izvornom arhitekturom kao i brojni tradicionalni stočarski katuni, kao elementi kulturnog predjela koje svjedoče o istoriji, kulturi i nasleđu Pive. Ovdje su stvoreni posebni uslovi života koji čuvaju neke od poslednjih predstavnika rijetkih i zaštićenih vrsta.

Područje regionalong parka ima veoma raznolike tipove ekosistema i staništa, što je prouzrokovano istorijsko-geološkim uslovima odnosno klimatskim faktorima. Na vrhovima i visokim planinskim površima nalaze se elementi alpske flore i faune (»preovlađuju tereni između 1200 i 1600 m nadmorske visine koji zauzimaju 50 % teritorije regionalnog parka“, Studija, 2011) dok duž kanjona i riječnih dolina (posebno rijeka Pive i Tare) topli vazduh omogučava elemente mediteranske flore i faune.

U regionalnom parku pisutno je preko 1500 vrsta biljaka od kojih su mnoge (preko 80 registrovanih do sada) rijetke i ugrožene vrste. Mnoge, od 1500 vrsta, se uspješno koriste od strane lokalnog stanovništva i za liječenje ili ishranu. Mnoge, od 1500 vrsta, se uspješno koriste od strane lokalnog stanovništva i za liječenje ili ishranu. Dobro očuvane šume bijelog i crnog bora, bukve i jele, javora i smrče , javora i jasena i dr. samo upotpunjuju bogatstvo flore. U tim šumama regionalnog parka svoje mjesto su našli i medvjedi, divlje svinje, a u lišćarskim šumama i srne. Rijeke u Regionalnom parku, Tara i Piva, su bogate potočnom pastrmkom, lipljenom i mladicom.

U prirodnim jezerima regionalnog parka možemo naci najkarakterističnije predstavnike životinja crnogorskih visokoplaninskih jezera: tritone ili mrmoljke, posebno planinskog mrmoljka.

Odlukom Skupštine opštine Plužine od 12.10.2015 godine, donešena je odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni park Piva” koji je od opštine Plužine – Sekretarijata lokalne uprave preuzeo nadležnosti upravljača regionalnim parkom.